Ocenianie

OCENIANIE

Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-7
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIOTRKOWICACH

Opracowany na podstawie:

– Rozporządzenia MEN z dnia20 VIII 2010r., W sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

– Podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

– Aktualnie obowiązujących programów nauczania języka polskiego dla szkół podstawowych.

– Statut Szkoły, WSO.

I. Przedmiotem oceniania są:

A. Wiadomości.
B. Umiejętności.

C. Postawa ucznia i jego aktywność.

II. Cele oceniania

1. Ocenianie bieżące:

– pomóc uczniowi rozpatrywać i rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz ukierunkować go do dalszej pracy,

– przekazać rodzicom(opiekunom) informacje o postępach ucznia,

– dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów, metod i sposobów nauczania.

2. Ocenianie okresowe:

-przekazać uczniowi informację o jego postępach w języku polskim pod koniec pewnej części programu nauki,

-dostarczyć informacji rodzicom, -dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki.

III. Skala ocen

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:

Stopień 1-niedostateczny

2-dopuszczający

3-dostateczny

4-dobry

5-bardzo dobry

6-celujący

Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

• prace stylistyczne

• prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału (2- 3 w semestrze)

• krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu

• odpowiedzi ustne

• recytacje, inscenizacje

• prace domowe

• zadania z kart pracy

• zeszyt przedmiotowy

• postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji

Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W wypadku nieobecności pracę klasową należy napisać w innym terminie. Ocenę z pracy klasowej można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Proponowane ocenianie testów literacko-gramatycznych

Procenty Stopnie

0-29% 1
30-49% 2

50-74% 3

75-89% 4

90-100% 5

powyżej 100%

Taksonomia ocen powinna uwzględniać następujące poziomy wymagań:

Konieczne (na ocenę dopuszczającą) Rozszerzające (na ocenę dobrą)
Podstawowe (na ocenę dostateczną) Dopełniające (na ocenę bardzo
dobrą)

Obejmują treści: Obejmują treści:
-najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, -złożone, mniej przystępne niż
-łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, zaliczone do podstawowych
-często powtarzające się w procesie nauczania, wymagań,
-określone programem nauczania na poziomie -wymagające korzystania z
nieprzekraczającym wymagań zawartych w różnych źródeł,
podstawach programowych, -umożliwiające rozwiązywanie
-proste, uniwersalne umiejętności z zakresu nauczania problemów,
języka polskiego. -pośrednio użyteczne w życiu
pozaszkolnym,
-pozwalające łączyć wiedzę z
różnych przedmiotów i dziedzin.

Kontrola osiągnięć uczniów.

1.Pisemne:

-odpowiedzi na pytania

-rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń -testy (diagnostyczne i sumujące) – redagowanie tekstu użytkowego -redagowanie formy literackiej.

2. Ustne:

-kilkuzdaniowa wypowiedź – opowiadania -czytanie tekstów

-prezentacja -recytowanie

3. Praktyczne:

-pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownika

• Nauczyciel, powinien przeprowadzić w ciągu semestru, co najmniej 2 prace klasowe (wypracowania), jedną pracę klasową sprawdzającą wiadomości i umiejętności z nauki o języku,

• Na początku roku szkolnego w kl. IV wskazane jest przeprowadzenie testów diagnostycznych, np. techniki czytania, rozumienia czytanego tekstu, testu słownikowego itp.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO

DLA KLAS 4-6

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

– posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program
– samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności

– czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie
– potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację

w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem

– aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim

– poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach

– regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe
– systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej

– starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data)

OCENA BARDZO DOBRA:

Uczeń:

– w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie
– samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia

– czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji
– przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje

– wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny

– aktywnie uczestniczy w lekcji
– regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe

– sporadycznie popełnia błędy ortograficzne

– prowadzenie zeszytu i praca własna jw.

OCENA DOBRA:

Uczeń:

– w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki

– samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela
– czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,

– w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych

– stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów

– bierze czynny udział w lekcji
– regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe

– zeszyt, praca własna jw.

OCENA DOSTATECZNA:

Uczeń:

– posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem
– trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela

– wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących błędów językowych

– sporadycznie zabiera głos na lekcji
– odrabia obowiązkowe prace domowe

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

Uczeń:

– ma duże braki w wiedzy
– nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela

– nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego

– w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań
– nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy

– często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej
– nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej

OCENA NIEDOSTATECZNA:

Uczeń:

– nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej wiedzy

– nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela

– wykazuje się niechęcią do nauki
– nie rozumie poleceń nauczyciela

– nie odrabia prac domowych

– nie pracuje w czasie pracy własnej