Po uroczystości z okazji święta KEN nadszedł moment najważniejszy dla pierwszoklasistów – rozpoczęła się uroczystość ślubowania. Na początku dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne , aby zostać przyjętym do grona szkolnego. Pokaz wiedzy przyszłych uczniów, wypadł znakomicie. Dzieci wiedzą, jak nazywa się nasza ojczyzna, znają nasze barwy ojczyste, znają zasady zachowania się w szkole, w ruchu ulicznym, a także jak być dobrym kolegą i uczniem. Udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły.

 Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a poprzez swoje zachowanie oraz naukę być przykładem dla innych. Następnie pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Małym boha­te­rom zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy, medale i małe upominki.

 Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie udali się do klas na słodki poczę­stu­nek, zorganizowany przez rodziców.  Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie lata szkolne. Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy samych radosnych chwil w szkole oraz sukcesów w nauce.